میخواستم بدونم کسی اطلاع داره بازار کار و درآمد رشته مهندسی ژنتیک چطوره؟
کجا استخدام میشه.؟
حقوقش چطوریه؟

رشته ش سخته.؟