سلااام
كسي تا حالا با سليمي فر مشاوره داشته
از شاگرد هاي تهرانيه