دوستان كسي ميدونه رشته طراحي پارچه و لباس با رشته طراحي پارچه كه دانشگاه ازاد تهران مركز كد رشته داداه براش باهم فرقي دارند يا يكي هستند