سلام.
من پایه دهم تجربی هستم. توی شیمی دهم گفته که با مدل اتمی بور فقط میشه طیف نشری خطی هیدروژن رو توجیه کرد.
پس قطعا با مدل اتمی شرودینگر (مدل کوانتومی) باید بشه طیف نشری خطی بقیه عنصر ها رو توجیه کرد.

برای مثال، چطور از آرایش الکترونی هلیم به طیف نشری خطیش که 9 تا خط داره برسیم؟
یا بالعکس؛ چطور از طیف نشری خطی هلیم به آرایش الکترونیش دست پیدا کنیم؟
ممنون