سلام خسته نباشید
بچه ها نظر شما درباره گسسته چیه ؟
بخونیم ؟ نخونیم ؟
و اینکه کسی بود پارتنری با هم بخونیم یعنی هر شب برناممونو یکی کنیم و . . .
مرسی