كسي درسنامه يي از مدارهايچند حلقه نداره
لينك فيلمي جروه ايي ... ممنون ميشم كمكي كند