شرمنده ام امسال هم نشد!!!!!!!!!!!!!!
به قول امین بانی
نشد نشد که بیام دوباره دیدن تو
نشد نفس بکشم ...