اپلیکیشن مشاور یار کمپانی کنکور
بانک کتاب پایتخت گروه آموزشی ماز
گروه آموزشی ماز مولف
مولف مرجع کنکور

 

نظرسنجی: اسان ترین درس عمومی ازنظرشماچیست

این یک نظرسنجی عمومی است . کاربران دیگر می توانند انتخاب شما را مشاهده کنند.

نمایش نتایج: از 1 به 15 از 15
 1. Top | #1
  کاربر فعال

  رشته تحصیلی
  علوم تجربی
  مقطع تحصیلی
  دبیرستان
  جنسیت
  آقا
  تاریخ عضویت
  30 مهر 97
  نوشته ها
  444
  امتیاز
  463
  تشکر 
  801
  تشکر شده 824 بار در 343 ارسال
  نمایش مشخصات

  چگونه درکنکوربه سوالات عمومی پاسخ دهیم!!!

  سلام بچه هااین مطلب روبه این دلیل نوشتم چون خودم حدودسه ساله که پشت کنکورم ودرعمومی هابرای خودم حسابی قوی شدم به طوری که ترازعمومی هام درقلمچی حدود7900هستش!!!
  خب اولین درس دفترچه ادبیاته که25تست داره وزمان کلی18دقیقه که برای هرتست میشه43ثانیه ی ناقابل!!شایدالان افرادی باشند که بیان بگنداقاواقعامیشه بعضی تست های زبان فارسی روتو43ثانیه زدبایدخدمت این دوستان عرض کنم که طراح کنکوروقتی تست وقت گیری روطرح میکنه براش زمان روازتست های دیگه ی همون درس ذخیره میکنه یعنی مثلا تست املا روشمارشی نمیده وکلمه غلط رودرخودگزینه هامیده مثل سوال5تجربی96داخل کشور
  خب حالامیخوام برم سراغ تحلیل تک به تک موضوعات درس ادبیات:
  سوالات1-2-3:این سوالات به معنای واژه ربط پیدا میکننددرسال های اخیرطراح بیشتربه واژه نامه ی انتهای کتاب درسی گیرداده وازاون برای این قسمت سوال طرح میکنه امانبایدازبقیه قسمت های درس ادبیات غافل بشیدبرای مثال درقسمت توضیحات هردرس یاکلماتی که درواژه نامه نیستندامادرکنکورهای10سال اخیردرهمه ی رشته هاامده است روخوب حفظ کنید!!!
  نکته ی دیگراینه که گاهی اوقات کتاب برای معنی یک کلمه میگه درلغت به این معناست امادراصطلاح به این معنا یامیگه دراوستا نماداین است به این مواردهم توجه ویژه ای بکنیدبه عنوان بخشی که طراح به ان تابه حال ازان سوال طرح نکرده است!!
  شگردپاسخگویی به این3سوال:1-مفردوجمع:یعنی طراح درمقابل کلمه ای که جمع است مفردقرارمیدهدوبرعکس!!مثالصلوات:درود)(اعاظم:بزرگ)(متعی نان:ثروتمندان)(ابدال:ولی الله)(موهبت:بخشش ها)(بنات:دختر)(ریاحین:گیاه سبزوخوشبو)(فواد:قلوب)
  2-ترجمه ی اسم مصدربه صورت فعل یابرعکس!!مثالبلع:بلعییده شده)(استیصال:درمانده)(کبریا: بزرگ)(ماسیدن:سفت شده)(مصادره:توان گرفته)
  3-معادل سازی کلمات به گونه ای که درکتاب دقیقادوکلمه مقابل هم قرارنگرفته اندبلکه درسرجلسه وبامصرفATPبایدبفهمیم که این دوکلمه مترادف اندوگذاشتن ان ها جلوی هم درست است!!مثالمضغ:خاییدن)(سهی:باسق)(همیان: ره)(اکابر:اعاظم)(متعین:منعم) (وجنه:پکال)(جبهه:جبین)(واپژو یدن:بازجست)(موهبت:انعام >توجه کنیدکه الف کسره گرفته به این علت این نکته مهم است که طراح اخیرا رعایت علایم عربی رابه تست معنای واژه افزوده مانندتست1سال94تجربی94داخل که واژه ی الف راداده بودبه معنای انس گرفته،خوگرفته امایک الف دیگرداریم درعربی به معنای هزارکه درفتحه کسره ضمه ای که میگیرند معانی متفاوت پیدا می کنند!!)
  4-بازی باکلمه ها!!مثالحرب:سنان)(مجرد:غیرمادی)(بدل: لی الله)(جمعیت:اسایش)(طره:رشته های سیاه حاشیه پرچم)(عصبیت:حمیت)
  5-توجه به املای صحیح واژه!!درسته که تستای املاروباشماره ی4و5توی کنکورمیبینیدامااملابه طورغیرمستقیم وگاهی حتی مستقیم به تست های معنای واژه مربوط میشودپس املا روخوب یادبگیرید!!
  درپاسخ به تست های معنای واژه مهمه اینه که حداقل دوتست اون روواقعامیشه زدپس حداقل روی دوتست غیرشمارشی این مبحث سرمایه گذاری کنیدویک تست دیگه روکه به احتمال زیادشمارشیه نزنیدیاتودوردوم بزنیدچون وقت گیره!
  حال نوبت تست های املاست یعنی تست های4و5:
  راهبردتست ها:معمولا یکی ازان ها به پیداکردن غلط درشعرمربوطه ودیگری درمتن یاهمون نثر!!
  شگردپاسخگویی:1-توجه بسیارویژه به واژه های هم اوا ویادگیری همراه بامعنای ان هانه صرفا حفظ کردن ان ها2-توجه به واژه هایی که اهمیت املایی دارندمانند کلمه ی غرامت یاسطوت یاموهبت3-توجه بسیارویژه به گروه کلمات املایی زبان فارسی3!!
  همچنین دراین تست هامعمولا درکنکور طراح یک کلمه ازواژه روتغییر میده بجزواژه ای که تاالان درکنکوردوکلمه ازاون روطراح تغییرداده که شامل:صحو(سهو)میشه!!
  میرسیم به سوالات6و7و8یعنی سوالات تاریخ ادبیات:این سوالات برای نظام قدیم شامل حدود70صفحست!!وبرای نظام جدیدشامل5صفحست بنابراین احتمال اینکه طراح ازاین قسمت سوال ساده طرح کنه برای هردونظام زیاده پس احتمالا تیپ شمارشی نداریم!!!
  راهبردتست:اثاردیگراین شاعران چیست،کدام یک ازشاعران به ترتیب افعانی-تاجیکی-هندی-عرب هستند،سوالات صرفا حفظی مطرح شده ازقسمت اعلام ادبیات2و3،سوالات میتواننداززبان فارسی3هم طرح شوند!!!
  شگردپاسخگویی:1-داشتن حفظیات قوی واقعامهمترین شگرده!!2-گذاشتن روزبرای اثار!!مثالخواجه عبدالله انصاری:مزارکن)(داستایوسکی:ق ماربازباخد)(ویکتورهوگو:گم بکت》اشاره به وقایع امپراطوردریا!!!)(سیمین دانشور:ساج》سیمین که درکنارساجی قرارداره وداره نون میپزه!!!)(بزرگ علوی:سوچچمن》اشاره به برگزاری بازی های دربی درورزشگاه ازادی)(طاهره صفارزاده:سبداسطر)(نظامی گنجوی:ملخ ها》هفت پیکرهمون بهرام نامس)(عطارنیشابوری:اقاماتم مختار منطقی وفضاش الهی نبود)شایدالان عده ای بگن مسخرس این سرواژه هاولی واقعا به من خیلی کمک کردند!!!3-توجه به نثریانظم بودن گاهی اوقات همانند الهی نامه هم منثورش روداریم که مال خواجه عبدالله انصاری هستش هم منظومش روداریم که مال عطار نیشابوری هستش!!!4_توجه به کوچکترین جزییات خصوصا درقسمت اعلام هستش5_توجه به قبل میلاد یابعدمیلاد،زبان سانسکریت یاعربی،کی به عربی ترجمه شد کی به. زبان دری،نثرش مرسل یا مسجع یامتکلفه!!!،شاعرش یانویسنده اش اهل چه قرنی هست وباچه کسانی هم دوره بوده!!!
  میرسیم به سوالات9و10و11یعنی سوالات ارایه های ادبی:
  ماچیزی حدود20ارایه داریم و3تست کنکورپس طراح کم تر به ارایه های غیرمهم تاکیدمیکنه وبیشتربه ارایه هایی مثل اسلوب معادله،حسن تعلیل،
  تشخیص،استعاره توجه میکنه چون مجبوره میفهمی!!!
  راهبردتست:یکی یک بیت درصورت سوال وارایه هایی که دراون موجودند به صورت گزینه،یکی چهاربیت که جلوی هرکداپ دوارایه داده ومیگه کدوم بیت یکی ازاین ارایه ها رونداره،یکی ارایه هابه صورت الفبایی در صورت سوال وجزوتست های شمارشیه تقریبا!!!
  شگردپاسخگویی:1-قاعده یmockرابشناسید( m;مراعات نظیر)(o;واج ارایی)(ck;کنایه)خب مفهوم کلی این قاعده یعنی معمولا تستی پیدا نمیشه درکنکورکه بااستفاده ازاین سه ارایه به جواب دست پیداکنیدحداقل تاوقتی ارایه های مهم وجوددارندمانند:حسن تعلیل،اسلوب معادله،تشخیص واستعاره طراح اینا روبرای اینکه فقط حضورداشته باشند مطرح میکنه!!!2-تفاوت ایهام وایهام تناسب روبه خوبی بلد باشیدمثلا گاهی اوقات چنگ میتونه دربیتی ایهام باشه امتوبیت دیگه ایهام تناسب بسازه!!!-توتست های الفبایی(چندارایه درصورت سوال)ازسومین ارایه ی سوال شروع کنیدیه بارامتحان کنیدمعمولاتواکثرتست هاجواب میده!!!3-هرتشخیص زیرپوستی یک استعاره است اماهراستعاره ای یک تشخیص نیست به جرات میتونم بگم این قاعده به تنهایی حداقل یک تست کنکورروحل میکنه اماچراگفتم تشخیص زیرپوستی چون گاهی فهم تشخیص(جان بخشی)یکم سخته!!مثال:اغوش گل بازشدوبهاردمید!!
  محبت نسیم اورانوازش میداد!!
  دامان کوه پرازلاله ی واژگون شده بود!!
  شانه اسمان غرق دراشک بود!!اوه چه احساسی!!!
  میرسیم به سوالات زبان فارسی سوالات12و13و14و15و16:اقا خانم شرافتا وجدانا این تست هارو ازدست ندید وجدانا راحتندفقط کمی تمرین میخوان حیفه به خدا حیف!!!
  فقط من ازاین مبحث قرارگذاشتم اگه ترکیب وصفی یااضافی اومدنزنم وگرنه همیشه توکانون تست هارومیزنم درست هم میزنم!!!
  راهبردتست:3سوال از5مبحث مهم زبان فارسی+2سوال نسبتاجدیدوازمباحث دیگر(غیرازاون5مبحث اصلی)!!!
  شگردپاسخگویی:1-داشتن کتاب مبحثی زبان فارسی نشرالگو!!!2_تمرین تمرین تمرین وتعرق وحتی تعریق کافی ازروزنه های هوایی وابی حتی اپیدرم!!! 3_دوری ازحواشی تکواژشماری این واون معلم واصل قراردادن کنکورومعیارطراح کنکور4-عشق عشق عشق باورکنیدنمیدونیدالان وقتی تکواژ یاواژه می شمارم چه حالی می کنم البته دوستام میگن مبتلا به اسکیزوفرنی حادهستی!!!
  شگردپاسخگویی برای سوال تکواژیاواژه:اون قدیم قدیماطراح کنکورنمیدونست که زمان این تست 43ثانیه ست واسه همین چندجمله میدادوهم تعدادتکواژرومیخواست هم تعدادواژه روامابعدازمدتی طراح دلش واسه داوطلبا سوخت وگفت هیچکی که رو این تست سرمایه گذاری نمیکنه بذاراسون بدم این تستووسال94فقط گفت این جمله چندتکواژداردوداوطلبانی که تستودیدنددست حسرت برهم می زدند وسربه صندلی می کوفتتندوناله های درونی سردانندی(البته سال94تمام داوطلبان براثرسختی بیش ازحدسوالات سربه بیابان گذاشتندوهنوزخبزی ازان هادراخبار20:30موجودنیست)
  اقاپس جدیدافقط یاتکواژه سوال طراح یاواژه پس حیفه این سوالوازدست داد!!!
  شگردپاسخگویی به سوالات چندجزیی:این هم باکمی تست حل کردن میشه جواب دادفقط حواستون به دوجزیی یاناگذروجمله های استثنایی باشه خیلی مهمند!!!
  شگردپاسخگویی به ترکیبات وصفی واضافی:حقیقت خودم اینارو نمیزنم ریسک زدنشون بالاست امااگرواقعا اومدوخواستید بزنیدحواستون به واوعطف باشه واون روازسایرواو هاتشخیص بدید
  دیگرمباحث مهم این بخش که ارزش تستی دارند:نقش های تبعی،حذف نهادجدادرچه صورتی ممکن است،حذف به قرینه ی لفظی یامعنوی،واج یا صامت یا مصوت،جمله های هسته ووابسته،شمردن تعداد جمله هاهم همیشه باسوالات مبحثی دیگربه صورت ترکیبی می ایدمثلامیگوید درچهارمین جمله ی زیرگزاره چندصامت دارد!!!!
  میرسیم به سوالات قرابت معنایی(اشتراک معنایی؛نزدیکی معنایی؛هم مفهوم)وغرابت معنایی(تضادمعنایی؛تقابل معنایی؛معنای دور)که شامل9سوال هستندوبسیاربخش بزرگی ازدرصدادبیات رادربرگرفته اند!!!
  راهبردتست:طراح معمولا ازهرپایه3تست به طورمساوی طرح میکندوبه مهنای ظاهری کلمات کاری ندارد(چه بساافرادی که گول ظاهرکلمات این تست هارامیخورندوبعدهاجمله ی معروف ازماست که برماست راتکرارمی کنند)بلکه به معنای باطنی جمله کاردارند!!!
  شگردپاسخگویی:100مفهوم ادبیات رابشناسیدواقعااین تست هاراحت اندبه شرطی که این 100مفهوم روبلدباشیددراون صورت هرتست کهجلوی شمابذارندزیرمجموعه ی این 100مفهومه وراحت جوابشو میدین فکرکنم توهمین سایت هم نسخهpdfهستش!!!
  دوستان الان وقت ندارم اما به زودی بقیه ی درس هاروهم براتون توهمین تاپیک قرارمیدم فعلا خداحافظ!!!

 2. آموزش تایپ ده انگشتی اپلیکیشن مشاور یار
  6 نفر تشکر کرده اند ... AceTaminoPhen, HoSeiN.MD, kiyana boice, Moltafett, _StuBBorN_, ساغری
 3. Top | #2
  کاربر انجمن

  رشته تحصیلی
  تجربی
  مقطع تحصیلی
  دبیرستان
  جنسیت
  پسر
  تاریخ عضویت
  29 تیر 97
  نوشته ها
  77
  امتیاز
  10
  تشکر 
  33
  تشکر شده 29 بار در 23 ارسال
  نمایش مشخصات
  نقل قول نوشته اصلی توسط AHMAD76REZA76 نمایش پست ها
  سلام بچه هااین مطلب روبه این دلیل نوشتم چون خودم حدودسه ساله که پشت کنکورم ودرعمومی هابرای خودم حسابی قوی شدم به طوری که ترازعمومی هام درقلمچی حدود7900هستش!!!
  خب اولین درس دفترچه ادبیاته که25تست داره وزمان کلی18دقیقه که برای هرتست میشه43ثانیه ی ناقابل!!شایدالان افرادی باشند که بیان بگنداقاواقعامیشه بعضی تست های زبان فارسی روتو43ثانیه زدبایدخدمت این دوستان عرض کنم که طراح کنکوروقتی تست وقت گیری روطرح میکنه براش زمان روازتست های دیگه ی همون درس ذخیره میکنه یعنی مثلا تست املا روشمارشی نمیده وکلمه غلط رودرخودگزینه هامیده مثل سوال5تجربی96داخل کشور
  خب حالامیخوام برم سراغ تحلیل تک به تک موضوعات درس ادبیات:
  سوالات1-2-3:این سوالات به معنای واژه ربط پیدا میکننددرسال های اخیرطراح بیشتربه واژه نامه ی انتهای کتاب درسی گیرداده وازاون برای این قسمت سوال طرح میکنه امانبایدازبقیه قسمت های درس ادبیات غافل بشیدبرای مثال درقسمت توضیحات هردرس یاکلماتی که درواژه نامه نیستندامادرکنکورهای10سال اخیردرهمه ی رشته هاامده است روخوب حفظ کنید!!!
  نکته ی دیگراینه که گاهی اوقات کتاب برای معنی یک کلمه میگه درلغت به این معناست امادراصطلاح به این معنا یامیگه دراوستا نماداین است به این مواردهم توجه ویژه ای بکنیدبه عنوان بخشی که طراح به ان تابه حال ازان سوال طرح نکرده است!!
  شگردپاسخگویی به این3سوال:1-مفردوجمع:یعنی طراح درمقابل کلمه ای که جمع است مفردقرارمیدهدوبرعکس!!مثالصلوات:درود)(اعاظم:بزرگ)(متعی نان:ثروتمندان)(ابدال:ولی الله)(موهبت:بخشش ها)(بنات:دختر)(ریاحین:گیاه سبزوخوشبو)(فواد:قلوب)
  2-ترجمه ی اسم مصدربه صورت فعل یابرعکس!!مثالبلع:بلعییده شده)(استیصال:درمانده)(کبریا: بزرگ)(ماسیدن:سفت شده)(مصادره:توان گرفته)
  3-معادل سازی کلمات به گونه ای که درکتاب دقیقادوکلمه مقابل هم قرارنگرفته اندبلکه درسرجلسه وبامصرفATPبایدبفهمیم که این دوکلمه مترادف اندوگذاشتن ان ها جلوی هم درست است!!مثالمضغ:خاییدن)(سهی:باسق)(همیان: ره)(اکابر:اعاظم)(متعین:منعم) (وجنه:پکال)(جبهه:جبین)(واپژو یدن:بازجست)(موهبت:انعام >توجه کنیدکه الف کسره گرفته به این علت این نکته مهم است که طراح اخیرا رعایت علایم عربی رابه تست معنای واژه افزوده مانندتست1سال94تجربی94داخل که واژه ی الف راداده بودبه معنای انس گرفته،خوگرفته امایک الف دیگرداریم درعربی به معنای هزارکه درفتحه کسره ضمه ای که میگیرند معانی متفاوت پیدا می کنند!!)
  4-بازی باکلمه ها!!مثالحرب:سنان)(مجرد:غیرمادی)(بدل: لی الله)(جمعیت:اسایش)(طره:رشته های سیاه حاشیه پرچم)(عصبیت:حمیت)
  5-توجه به املای صحیح واژه!!درسته که تستای املاروباشماره ی4و5توی کنکورمیبینیدامااملابه طورغیرمستقیم وگاهی حتی مستقیم به تست های معنای واژه مربوط میشودپس املا روخوب یادبگیرید!!
  درپاسخ به تست های معنای واژه مهمه اینه که حداقل دوتست اون روواقعامیشه زدپس حداقل روی دوتست غیرشمارشی این مبحث سرمایه گذاری کنیدویک تست دیگه روکه به احتمال زیادشمارشیه نزنیدیاتودوردوم بزنیدچون وقت گیره!
  حال نوبت تست های املاست یعنی تست های4و5:
  راهبردتست ها:معمولا یکی ازان ها به پیداکردن غلط درشعرمربوطه ودیگری درمتن یاهمون نثر!!
  شگردپاسخگویی:1-توجه بسیارویژه به واژه های هم اوا ویادگیری همراه بامعنای ان هانه صرفا حفظ کردن ان ها2-توجه به واژه هایی که اهمیت املایی دارندمانند کلمه ی غرامت یاسطوت یاموهبت3-توجه بسیارویژه به گروه کلمات املایی زبان فارسی3!!
  همچنین دراین تست هامعمولا درکنکور طراح یک کلمه ازواژه روتغییر میده بجزواژه ای که تاالان درکنکوردوکلمه ازاون روطراح تغییرداده که شامل:صحو(سهو)میشه!!
  میرسیم به سوالات6و7و8یعنی سوالات تاریخ ادبیات:این سوالات برای نظام قدیم شامل حدود70صفحست!!وبرای نظام جدیدشامل5صفحست بنابراین احتمال اینکه طراح ازاین قسمت سوال ساده طرح کنه برای هردونظام زیاده پس احتمالا تیپ شمارشی نداریم!!!
  راهبردتست:اثاردیگراین شاعران چیست،کدام یک ازشاعران به ترتیب افعانی-تاجیکی-هندی-عرب هستند،سوالات صرفا حفظی مطرح شده ازقسمت اعلام ادبیات2و3،سوالات میتواننداززبان فارسی3هم طرح شوند!!!
  شگردپاسخگویی:1-داشتن حفظیات قوی واقعامهمترین شگرده!!2-گذاشتن روزبرای اثار!!مثالخواجه عبدالله انصاری:مزارکن)(داستایوسکی:ق ماربازباخد)(ویکتورهوگو:گم بکت》اشاره به وقایع امپراطوردریا!!!)(سیمین دانشور:ساج》سیمین که درکنارساجی قرارداره وداره نون میپزه!!!)(بزرگ علوی:سوچچمن》اشاره به برگزاری بازی های دربی درورزشگاه ازادی)(طاهره صفارزاده:سبداسطر)(نظامی گنجوی:ملخ ها》هفت پیکرهمون بهرام نامس)(عطارنیشابوری:اقاماتم مختار منطقی وفضاش الهی نبود)شایدالان عده ای بگن مسخرس این سرواژه هاولی واقعا به من خیلی کمک کردند!!!3-توجه به نثریانظم بودن گاهی اوقات همانند الهی نامه هم منثورش روداریم که مال خواجه عبدالله انصاری هستش هم منظومش روداریم که مال عطار نیشابوری هستش!!!4_توجه به کوچکترین جزییات خصوصا درقسمت اعلام هستش5_توجه به قبل میلاد یابعدمیلاد،زبان سانسکریت یاعربی،کی به عربی ترجمه شد کی به. زبان دری،نثرش مرسل یا مسجع یامتکلفه!!!،شاعرش یانویسنده اش اهل چه قرنی هست وباچه کسانی هم دوره بوده!!!
  میرسیم به سوالات9و10و11یعنی سوالات ارایه های ادبی:
  ماچیزی حدود20ارایه داریم و3تست کنکورپس طراح کم تر به ارایه های غیرمهم تاکیدمیکنه وبیشتربه ارایه هایی مثل اسلوب معادله،حسن تعلیل،
  تشخیص،استعاره توجه میکنه چون مجبوره میفهمی!!!
  راهبردتست:یکی یک بیت درصورت سوال وارایه هایی که دراون موجودند به صورت گزینه،یکی چهاربیت که جلوی هرکداپ دوارایه داده ومیگه کدوم بیت یکی ازاین ارایه ها رونداره،یکی ارایه هابه صورت الفبایی در صورت سوال وجزوتست های شمارشیه تقریبا!!!
  شگردپاسخگویی:1-قاعده یmockرابشناسید( m;مراعات نظیر)(o;واج ارایی)(ck;کنایه)خب مفهوم کلی این قاعده یعنی معمولا تستی پیدا نمیشه درکنکورکه بااستفاده ازاین سه ارایه به جواب دست پیداکنیدحداقل تاوقتی ارایه های مهم وجوددارندمانند:حسن تعلیل،اسلوب معادله،تشخیص واستعاره طراح اینا روبرای اینکه فقط حضورداشته باشند مطرح میکنه!!!2-تفاوت ایهام وایهام تناسب روبه خوبی بلد باشیدمثلا گاهی اوقات چنگ میتونه دربیتی ایهام باشه امتوبیت دیگه ایهام تناسب بسازه!!!-توتست های الفبایی(چندارایه درصورت سوال)ازسومین ارایه ی سوال شروع کنیدیه بارامتحان کنیدمعمولاتواکثرتست هاجواب میده!!!3-هرتشخیص زیرپوستی یک استعاره است اماهراستعاره ای یک تشخیص نیست به جرات میتونم بگم این قاعده به تنهایی حداقل یک تست کنکورروحل میکنه اماچراگفتم تشخیص زیرپوستی چون گاهی فهم تشخیص(جان بخشی)یکم سخته!!مثال:اغوش گل بازشدوبهاردمید!!
  محبت نسیم اورانوازش میداد!!
  دامان کوه پرازلاله ی واژگون شده بود!!
  شانه اسمان غرق دراشک بود!!اوه چه احساسی!!!
  میرسیم به سوالات زبان فارسی سوالات12و13و14و15و16:اقا خانم شرافتا وجدانا این تست هارو ازدست ندید وجدانا راحتندفقط کمی تمرین میخوان حیفه به خدا حیف!!!
  فقط من ازاین مبحث قرارگذاشتم اگه ترکیب وصفی یااضافی اومدنزنم وگرنه همیشه توکانون تست هارومیزنم درست هم میزنم!!!
  راهبردتست:3سوال از5مبحث مهم زبان فارسی+2سوال نسبتاجدیدوازمباحث دیگر(غیرازاون5مبحث اصلی)!!!
  شگردپاسخگویی:1-داشتن کتاب مبحثی زبان فارسی نشرالگو!!!2_تمرین تمرین تمرین وتعرق وحتی تعریق کافی ازروزنه های هوایی وابی حتی اپیدرم!!! 3_دوری ازحواشی تکواژشماری این واون معلم واصل قراردادن کنکورومعیارطراح کنکور4-عشق عشق عشق باورکنیدنمیدونیدالان وقتی تکواژ یاواژه می شمارم چه حالی می کنم البته دوستام میگن مبتلا به اسکیزوفرنی حادهستی!!!
  شگردپاسخگویی برای سوال تکواژیاواژه:اون قدیم قدیماطراح کنکورنمیدونست که زمان این تست 43ثانیه ست واسه همین چندجمله میدادوهم تعدادتکواژرومیخواست هم تعدادواژه روامابعدازمدتی طراح دلش واسه داوطلبا سوخت وگفت هیچکی که رو این تست سرمایه گذاری نمیکنه بذاراسون بدم این تستووسال94فقط گفت این جمله چندتکواژداردوداوطلبانی که تستودیدنددست حسرت برهم می زدند وسربه صندلی می کوفتتندوناله های درونی سردانندی(البته سال94تمام داوطلبان براثرسختی بیش ازحدسوالات سربه بیابان گذاشتندوهنوزخبزی ازان هادراخبار20:30موجودنیست)
  اقاپس جدیدافقط یاتکواژه سوال طراح یاواژه پس حیفه این سوالوازدست داد!!!
  شگردپاسخگویی به سوالات چندجزیی:این هم باکمی تست حل کردن میشه جواب دادفقط حواستون به دوجزیی یاناگذروجمله های استثنایی باشه خیلی مهمند!!!
  شگردپاسخگویی به ترکیبات وصفی واضافی:حقیقت خودم اینارو نمیزنم ریسک زدنشون بالاست امااگرواقعا اومدوخواستید بزنیدحواستون به واوعطف باشه واون روازسایرواو هاتشخیص بدید
  دیگرمباحث مهم این بخش که ارزش تستی دارند:نقش های تبعی،حذف نهادجدادرچه صورتی ممکن است،حذف به قرینه ی لفظی یامعنوی،واج یا صامت یا مصوت،جمله های هسته ووابسته،شمردن تعداد جمله هاهم همیشه باسوالات مبحثی دیگربه صورت ترکیبی می ایدمثلامیگوید درچهارمین جمله ی زیرگزاره چندصامت دارد!!!!
  میرسیم به سوالات قرابت معنایی(اشتراک معنایی؛نزدیکی معنایی؛هم مفهوم)وغرابت معنایی(تضادمعنایی؛تقابل معنایی؛معنای دور)که شامل9سوال هستندوبسیاربخش بزرگی ازدرصدادبیات رادربرگرفته اند!!!
  راهبردتست:طراح معمولا ازهرپایه3تست به طورمساوی طرح میکندوبه مهنای ظاهری کلمات کاری ندارد(چه بساافرادی که گول ظاهرکلمات این تست هارامیخورندوبعدهاجمله ی معروف ازماست که برماست راتکرارمی کنند)بلکه به معنای باطنی جمله کاردارند!!!
  شگردپاسخگویی:100مفهوم ادبیات رابشناسیدواقعااین تست هاراحت اندبه شرطی که این 100مفهوم روبلدباشیددراون صورت هرتست کهجلوی شمابذارندزیرمجموعه ی این 100مفهومه وراحت جوابشو میدین فکرکنم توهمین سایت هم نسخهpdfهستش!!!
  دوستان الان وقت ندارم اما به زودی بقیه ی درس هاروهم براتون توهمین تاپیک قرارمیدم فعلا خداحافظ!!!
  عالی ممنون بابت اطلاعات مفیدتون
  بعدی هارو کم حجم تر بنویسید خیلی زیاد نشه
  مرسی ی ی ی ی ی ی ی

 4. 1 نفر تشکر کرده است ... Avatar2020
 5. Top | #3
  کاربر باسابقه
  همکار بازنشسته

  bache-mosbat
  رشته تحصیلی
  مهندسی معماری
  مقطع تحصیلی
  فارغ از تحصیل
  نام دانشگاه
  سحروجادوی هاگوارتز
  نوع دانشگاه
  سراسری روزانه
  سن
  X
  جنسیت
  آقا
  استان
  فارس
  تاریخ عضویت
  04 تیر 95
  نوشته ها
  989
  امتیاز
  1507
  تشکر 
  296
  تشکر شده 2,141 بار در 997 ارسال
  نمایش مشخصات
  سلام . تشکر بابت پست مفیدتون ... منتظر بقیه دروس هستیم (اون PDF رو هم اگر داشتید ضمیمه پست کنید)
  " God is that infinite All of which man knows himself to be a finite part "
  |
  خداوند ، آن بی نهایتی است که هر انسانی خودش را یک بخش محدود از آن میداند|

 6. 2 نفر تشکر کرده اند ... Avatar2020, Mohamad_R
 7. Top | #4
  کاربر فعال

  رشته تحصیلی
  علوم تجربی
  مقطع تحصیلی
  دبیرستان
  جنسیت
  آقا
  تاریخ عضویت
  30 مهر 97
  نوشته ها
  444
  امتیاز
  463
  تشکر 
  801
  تشکر شده 824 بار در 343 ارسال
  نمایش مشخصات
  الان چندتافایل قرارمیدم درموردادبیات به زودی هم جزوه ی دروس کلی عمومی روکه خودم تواین سه سال ساختم قرارمیدم😘😘😘
  فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده

 8. Top | #5
  کاربر اخراجی

  رشته تحصیلی
  تجربی
  مقطع تحصیلی
  فارغ از تحصیل
  جنسیت
  آقا
  تاریخ عضویت
  14 آبان 97
  نوشته ها
  20
  امتیاز
  16
  تشکر 
  23
  تشکر شده 9 بار در 6 ارسال
  نمایش مشخصات
  نقل قول نوشته اصلی توسط AceTaminoPhen نمایش پست ها
  سلام . تشکر بابت پست مفیدتون ... منتظر بقیه دروس هستیم (اون PDF رو هم اگر داشتید ضمیمه پست کنید)
  جزوه ۱۰۰ مفهوم قرابت معنایی نشر الگو

 9. 1 نفر تشکر کرده است ... AceTaminoPhen
 10. Top | #6
  کاربر باسابقه
  همکار بازنشسته

  bache-mosbat
  رشته تحصیلی
  مهندسی معماری
  مقطع تحصیلی
  فارغ از تحصیل
  نام دانشگاه
  سحروجادوی هاگوارتز
  نوع دانشگاه
  سراسری روزانه
  سن
  X
  جنسیت
  آقا
  استان
  فارس
  تاریخ عضویت
  04 تیر 95
  نوشته ها
  989
  امتیاز
  1507
  تشکر 
  296
  تشکر شده 2,141 بار در 997 ارسال
  نمایش مشخصات
  " God is that infinite All of which man knows himself to be a finite part "
  |
  خداوند ، آن بی نهایتی است که هر انسانی خودش را یک بخش محدود از آن میداند|

 11. Top | #7
  کاربر فعال

  رشته تحصیلی
  علوم تجربی
  مقطع تحصیلی
  دبیرستان
  جنسیت
  آقا
  تاریخ عضویت
  30 مهر 97
  نوشته ها
  444
  امتیاز
  463
  تشکر 
  801
  تشکر شده 824 بار در 343 ارسال
  نمایش مشخصات
  نقل قول نوشته اصلی توسط AceTaminoPhen نمایش پست ها
  سلام . تشکر بابت پست مفیدتون ... منتظر بقیه دروس هستیم (اون PDF رو هم اگر داشتید ضمیمه پست کنید)
  نکته وتست

 12. Top | #8
  کاربر فعال

  رشته تحصیلی
  علوم تجربی
  مقطع تحصیلی
  دبیرستان
  جنسیت
  آقا
  تاریخ عضویت
  30 مهر 97
  نوشته ها
  444
  امتیاز
  463
  تشکر 
  801
  تشکر شده 824 بار در 343 ارسال
  نمایش مشخصات
  لطفابرای دانلودمنابع به تاپیک دانلودازمون های جامع درقالب یک فایلrarمراجعه کنیداونجامنابع زیادی خصوصا برای ادبیات ودینی بانام موج ادبیات وموج دینی وبقیه درس هاگذاشتم!!!

 13. Top | #9
  کاربر باسابقه
  همکار بازنشسته

  bache-mosbat
  رشته تحصیلی
  مهندسی معماری
  مقطع تحصیلی
  فارغ از تحصیل
  نام دانشگاه
  سحروجادوی هاگوارتز
  نوع دانشگاه
  سراسری روزانه
  سن
  X
  جنسیت
  آقا
  استان
  فارس
  تاریخ عضویت
  04 تیر 95
  نوشته ها
  989
  امتیاز
  1507
  تشکر 
  296
  تشکر شده 2,141 بار در 997 ارسال
  نمایش مشخصات
  نقل قول نوشته اصلی توسط AHMAD76REZA76 نمایش پست ها
  mafhoom
  منبع:سایت درسخونا درضمن من خودم واقعازیاداهل تبلیغات واینانیستم ولی این پکیج اقای سعیدخورسندواقعاعالیه ایشون اومدندتمام تست های کانون روبه صورت درس به درس یاموضوعی جداکردنددوستانی که میتوننداین پکیج روازایشون تهیه کنندواقعاعالیه
  خودتون اگه استفاده کنیدمیفهمیدکه چی میگم!!
  ممنون ، من از ادبیات :زیبان فارسی ، قرابت و آرایه های ادبی نشرالگو + لغت و املا و تاریخ ادبیات لقهمه مهروماه استفاده میکنم ، واس زبان فارسی هم یه سری کلیپ های موسسه آلاء هست کافیه ، بازم مرسی
  اگر درمورد سه درس عمومی دیگه هم داخل همین پست صحبت کنید ممنون میشیم
  " God is that infinite All of which man knows himself to be a finite part "
  |
  خداوند ، آن بی نهایتی است که هر انسانی خودش را یک بخش محدود از آن میداند|

 14. Top | #10
  کاربر فعال

  رشته تحصیلی
  علوم تجربی
  مقطع تحصیلی
  دبیرستان
  جنسیت
  آقا
  تاریخ عضویت
  30 مهر 97
  نوشته ها
  444
  امتیاز
  463
  تشکر 
  801
  تشکر شده 824 بار در 343 ارسال
  نمایش مشخصات
  باشه دوست عزیزم فرداروش خوندن درس زبان انگلیسی روتوضیح میدم وبراش یه جزوه ی خوب که خودم ساختم قرارمیدم به امیدموفقیت همه ی کنکوری های عزیز

 15. Top | #11
  کاربر فعال

  رشته تحصیلی
  علوم تجربی
  مقطع تحصیلی
  دبیرستان
  جنسیت
  آقا
  تاریخ عضویت
  30 مهر 97
  نوشته ها
  444
  امتیاز
  463
  تشکر 
  801
  تشکر شده 824 بار در 343 ارسال
  نمایش مشخصات
  باسلام امروزمیخوام روش مطالعه ی درس زبان انگلیسی روباتوجه به سخت ترشدن این درس درسال های اخیرخصوصاکنکورهای 96و97توضیح بدم
  امااول این عکس هاروببینیند
  %DB%B1.jpg

  %DB%B2.jpg

  %DB%B3.jpg

 16. Top | #12
  کاربر فعال

  رشته تحصیلی
  علوم تجربی
  مقطع تحصیلی
  دبیرستان
  جنسیت
  آقا
  تاریخ عضویت
  30 مهر 97
  نوشته ها
  444
  امتیاز
  463
  تشکر 
  801
  تشکر شده 824 بار در 343 ارسال
  نمایش مشخصات
  در4سوال اول این درس به بخش گرامرمیرسیم اولین نکته ی مهم این است که این گرامربرخلاف گرامردربخش کلوزبایدکاملادرداخل کتاب وجودداشته باشدامری که درموردگرامرکلوزمیتواندصاد ق نباشد
  دومین مطلب مهم این است چون گرامرکنکوربسیارکم است ازلحاظ حجمی هرکسی میتوانددرطول یک سال حداقل یک بارآن رابخواندپس طراح کنکور مجبورمیشود ان رابه گونه ای سخت کندیک شیوه استفاده ازلغات خارج کتاب فراوان درگرامراست تااصلا داوطلب نتواندصورت سوال رامعنی کندهمیشه معلمم بهم میگفت اگرسوالات گرامرکوتاه بودندیاکلمات بیشتران هاداخل کتاب بودبدان طراح ان راجوردیگری سخت کرده ومواظب باش دردام تست نیفتی امااگرصورت سوال طولانی بودیاکلمات خارج کتابی داشت ان تست دامی نداردچون طراح سختی خودرا درتست اعمال کرده دراین قسمت ازمباحثmay/should/mustمعمولاهرساله تست می ایدعلاوه بران ازقسمت معلوم ومجهول هم به شکل غیرمستقیم تست طرح میشودیعنی تست به گونه ایست که درباراول که ان رامی خوانیدشما نمیفهمیدمربوط به چه گرامری هست واین ازبهترین نشانه های شناسایی تست معلوم ومجهول هست!!!
  بعدازآن مطابق عکس هایی که گذاشتم میرسیم به واژگان که معمولالغتENDEAVORپای ثابت ان هاست!!!
  این قسمت دارای8تست است که معمولا یک یادوتای ان هابااطلاعاتی خارج ازکتاب حل میشوندوتست اخرازقیودحالت طرح میشودوتست ماقبل اخرازکلماتی که باهم همنشینی دارندمثلاmake a endeavorیعنی درجای خالی میتونه عبارتmakeروحذف کنه ببینه چقدرروی متن کتاب مسلطیدمعمولااین سوال ازعبارات صفحه ی اخرکتاب پیش دانشگاهی طرح میشه درسال94عبارتtake some thing seriouslyهم درریاضی داخل وهم تجربی داخل اومدپس تحلیل دفترچه های عمومی گروه های دیگه روجدی بگیرید!!!
  5سوال بعدی مربوط به بخش کلوزه راستش باروندی که طراح محترم کنکوردرپیش گرفته فکرکنم سال98هرپنج سوال کلوزگرامرخارج ازکتاب باشند
  اماازشوخی گذشته درکلوزمعمولا3تست ازواژگان داخل کتاب و2تست ازگرامرخارج کتاب داریم یعنی کلمه هایی که بایدکمی مطالعه ی خارج کتاب براشون داشت تاجوابشون دادمثل همین گزینهevenبی صاحاب کنکور97تجربی برای جوابگویی به سوالات واژگان کلوزسعی کنیدمفهوم کلوزدستتون بیادبعدمطابق بامفهوم کلوزحدس بزنیدچه واژه ای جاش اون جاخالیه وبیشتربه اون جامیخوره سپس گزینه هاروببینیدوجوابوانتخاب کنید!!!
  خب میرسیم به دوتاریدینگ که هرکدوم4سوال دارند
  طراح محترم! کنکور چون میدونه مااصلا توکنکوراصاب مثاب نداریم میادریدینگ اولی روبسیارسخت میده تاتموم وقت وانرژی وتمرکزماروبگیره(وجدانادرا ن زمینهphdدارندهمشون!)
  وریدینگ دومی روبسیارسوالات ساده وجزیی ودرحدجیبوتی میده!!!
  معلم ماهمیشه سفارش میکرداول هردوتاریدینگ ببینیم بعدتصمیم بگیریم کدوموبزنیم ومیگفت اکثرمواقع ریدینگ دومی ساده تره(دستی ازدوربزآن آتش سوزان داریم<اشاره به معلم عزیزوگرام)
  سوالات سخت شامل استنباطی یعنی بایدمتنوموبه موتجزیه وتحلیل کنیدتاجوابشوبدید
  سوالات مربوط به هدف طراح ازنوشتن این متن
  سوالات طراح بعدازاین متن احتمالادرموردچه موضوع دیگری میخواهدبنویسدو...
  سوالات ساده شاملrefer toیااشاره به مرجع ضمیرهست فقط دقت کنیدکه مرجع ضمیرجمعه یامفرد/زنده ست یااشیا(غیرزنده)که همین توکنکورتجربی داخل داوطلبای زیادی روبه شک انداخت سرامواجsوpکه چون زنده نیستندپس نمیتونندچیزی تولیدکننددرصورتی که این طورنبود!!!
  سوالات جزییات که عیننادرخودمتن ریدینگ امده اندکه البته دیگرقادربه ادامه حیات درکنکورهای جدیدنخواهندبودوEXTINCTIONخواهن دگشت!!!

 17. 1 نفر تشکر کرده است ... kiyana boice
 18. Top | #13
  کاربر فعال

  رشته تحصیلی
  علوم تجربی
  مقطع تحصیلی
  دبیرستان
  جنسیت
  آقا
  تاریخ عضویت
  30 مهر 97
  نوشته ها
  444
  امتیاز
  463
  تشکر 
  801
  تشکر شده 824 بار در 343 ارسال
  نمایش مشخصات
  20181108_070322.jpg

  20181108_070332.jpg

  این مواردبرای پاسخگویی به تست قیودیعنی تستی که تمام گزینه هایشLYداردمثلActivelyکافی است معمولا جایش دریک تست اخریاتست ماقبل اخرهست اگه دفترچه های کنکور روببینیدمنظورمو میفهمید!

 19. 1 نفر تشکر کرده است ... kiyana boice
 20. Top | #14
  کاربر فعال

  رشته تحصیلی
  علوم تجربی
  مقطع تحصیلی
  دبیرستان
  جنسیت
  آقا
  تاریخ عضویت
  30 مهر 97
  نوشته ها
  444
  امتیاز
  463
  تشکر 
  801
  تشکر شده 824 بار در 343 ارسال
  نمایش مشخصات
  سوال همنشینی کلمات باهم که گفتم درصفحه ی اخرپیش قرارداره هم همینه!!!

  screenshot_20181108-071203.png

 21. 1 نفر تشکر کرده است ... kiyana boice
 22. Top | #15
  کاربر نیمه فعال

  bi-tafavot
  رشته تحصیلی
  تجربی
  مقطع تحصیلی
  دبیرستان
  سن
  18
  جنسیت
  پسر
  استان
  اصفهان
  تاریخ عضویت
  21 تیر 96
  نوشته ها
  377
  امتیاز
  295
  تشکر 
  1,109
  تشکر شده 513 بار در 248 ارسال
  نمایش مشخصات
  مفید بود دستت درد نکنه
  پ.ن: دست خط کیه اینقدر قشنگ نوشته ؟!!

افراد آنلاین در تاپیک

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)