یه امتحانه دیگه . از الان واسه 2سال دیگه ایقدر نگرانی؟ اونم واسه امتحان نهاییییییییییییییییی؟