سلام اگه می شه یک نفر جواب بده...
من رشتم تجربیه و مهندسی نفت موسسه غیر انتفایی قبول شدم ولی قصد دارم بمونم واس سال بعد که می شه سال سومم برا کنکور ایا می شه مرخصی گرفت مثل بیام نور ؟