از من میشنوی با بچه های اینجا مشورت نکن ی مشت حرفایه شعار گونه تحویلت میدن به نظره من بهترین تصمیم اینه ی مدت نری ببینی چطوریه بعد با تابستونت مقایسه کنی بعد تصمیم بگیری که در چه حالت به نفعته
که بنظره من نری بهتره ولی خب باید ببینی میشه یا نه