سلام. راستش من یکی از نمرات نهایی پیشم رو افتادم و نمیتونم تک ما