سلام بجه ها جزوه جمع بندی ریاضی میشناسید؟ تو نت ؟
که خوب باشه ؟
اگه کسی داره بگه ممنونم.