سلام
كسي درمورد اموزشگاه تخته سياه اطلاعاتي داره؟ به نظرم خوب اومد زيست ارامفر و رياضي سادات ولي شك دارم چون اسمشو تا حالا جايي نشنيدم