سلام
کسایی که از دانشگاه انصراف و کنکور مجدد دادن
فرم شماره 2 دفترچه ( که سال اول کنکور میبری اموزش و پرورش تایید کنه) رو لازم بود دوباره ببرین اموزش و پرورش واسه مهر و امصا؟