بچه ها يكي اين هم ارزيا رو واسه من ميگه؟
كلافه شدم بلدش نيستم
اصن نميفهممش