سلام طبق قانون مصوب مجلس در رابطه با حذف کنکور در صورتی که قرار باشه قانون حذفاجرا بشه امتحانات نوبت دوم سال دوم هم نهایی میشه! اما کسی نمیدونه که واقعا چنین قانونی اجرا میشه یا نه ما تکلیفمون رو بدونیم .خدا لعنتشون کنه مارو کردن موش آزمایشگاهی