ریاضیات نظام جدیدو چیکار کنم آخه؟
هیچکس هم نمی تونه کمکی بکنه چون تغییرات زیاد بوده...
یکی بگه از کجا شروع کنم؟ چه فصلایی پایه ترن ؟ کدوما رو اول بخونم ... ای بابا