٣٠٠ گرم آب با 400 گرم يخ در تعادل هستند اگر توان يك كتري برقي 200 وات باشه در چند دقيقه دماي تعادل 20 درجه ميش؟؟c=2100 c4200
Lf= 330kj