پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 95/8/23 و 95/8/26 بدين‌وسيله به اطلاع كليه متقاضيان رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز دانشگاههاي شهيد مطهري و علوم دريايي امام خميني(ره)-نوشهر بورسيه شركت ملي نفتكش و دانشگاههاي علوم پزشكي بقيه‌اله(عج)-تهران، تبريز و لرستان- خرم‌آباد و پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت آزمون‌ سراسري‌ سال1395 مي‌رساند كه فهرست اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت كدرشته‌هاي موسسات مذكور در روز چهارشنبه مورخ 1395/09/24 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org اعلام خواهد شد. لذا كليه معرفي‌شدگان مي‌بايست مطابق برنامه زماني كه طي اطلاعيه‌اي به همراه فهرست اسامي معرفي‌شدگان اعلام مي‌گردد، براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش به محلهاي ذيربط مراجعه نمايند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور