سلام دوستان.
تکمیل ظرفیت سراسری برای دانشگاه ها کی در سایت سنجش میاد؟گفتن 15 اوم