من شیمی پیام نور قبول شدم و میکروبیولوژی آزاد کرج
کدوم رو برم بهتره ؟
خواهشا کمک کنید