اینم از ** ترم های تازه وارد به دانشگاه­نظرتون درباره این آدما چیه ؟

برای دیدن این عکس درباره تازه واردین به دانشگاه کلیک کنید