بچه ها کسی دانشگاه علوم پزشکی همدان هست؟؟
من کارشناسیش قبول شدم گفتار درمانی، برا تایید کردن مدارکم تو اداره پست نمیدونم کدوم مدرکامو دانشگاه میخاد
پیش یا دیپلم