صدای ستاره طارق که در قران آمده!حتما ببینید!
سوره مبارکه طارق و ستاره های نوترونی