یعنی من فرایند ترجمه رو مثل آب خوردن فهمیدم اونوقت اینو نمیفهمم که وقتی آنزیم محدود کننده روی dna انسان اثر میکنه چجوری فقط با شکستن پیوند فسفو دی استر بین نوکلئوتید a و g تیکه dna رو جدا میکنه . مگه از اون طرف t به c وصل نیست ؟؟!؟!؟!؟