17 شوال روز نبرد پهلواني بزرگ جوانمرد عالم بشريت حضرت علي(ع) با عمروبن عبدود در جنگ خندق كه نماد شجاعت و اخلاق است، به عنوان "روز فرهنگ پهلواني و ورزش زورخانه اي" توسط شوراي فرهنگ عمومي تصويب و به تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و ابلاغ شده است.
درج و تصويب "روز فرهنگ پهلواني و ورزش زورخانه اي" در متن تقويم رسمي كشور، با هدف پاسداري وترويج فرهنگ ارزشمند پهلواني و جوانمردي و همچنين در راستاي اهداف يونسكو در زمينه حفاظت از ميراث فرهنگي ناملموس انجام شده است .