سلام دوستان كسى ازشما راجب كنكور زبان اطلاعاتى داره .؟ من ميخوام تو اين مدت باقى مونده بيشتر زبان بخونم بيشترم دوست دارم فرانسوى علامه يا الزهرا قبول شم ولى رشته خودم انسانى هنوز خيلى از درس هام ام مونده ،بنظرتون اگه ازالان شروع كنم ميرسم