جهت دريافت نسخه ي رايگان ويژه نامه ي پاسخ هاي تشريحي سوالات آزمون سراسري 90 كليك نماييد....
در اين ويژه نامه مي خوانيد:
معرفي گزينه ي درست سوالات آزمون سراسري 90
بررسي دلايل نادرستي ساير گزينه ها
شرح نقادانه ي پرسش هاي محل اختلاف
معرفي نكات كوتاه و كليدي براي تشخيص سريع پاسخ
و
بررسي مشابهت هاي سوالات آزمون سراسري 90 با آزمون هاي سراسري گاج
ويژه نامه پاسخ هاي تشريحي سوالات آزمون سراسري 90
رشته ي ريــــــاضي


دانلود


ويژه نامه پاسخ هاي تشريحي سوالات آزمون سراسري 90
رشته ي تجـــــــربي

دانلود


ويژه نامه پاسخ هاي تشريحي سوالات آزمون سراسري 90
رشته ي انســــــــاني

دانلود