سلام
کسی استاد کشیشیان دبیر فیزیک
و کرمی دبیر ریاضی رو میشناسه؟
تدریسشون چجوریه؟؟؟؟