با درود
دوستان چرا سطح زیر نمودار وقتی انتگرال میگیریم . 1 هست؟