اقا من فک کنم بیش از حد حساس شدم فکر نکنم مشکلی باشه اصل شماره شناسنامه و عکس و معدل کتبی و اسم و وضعیت نظام وضیفه است بقیش چیزی نیست :::