من خودم تا امتحان قبلی خیلی خسته میشدم و بعد از تموم کردن عمومیا سردرد میشد. و تا ظهر ادامه داشت

همینم باعث شده بود خیلی بهم فشار بیاد و بعضیا مسیله های شیمی 3 رو بخاطر همین بی حوصلگی نمیزدم

اما کارهایی که تو این دو هفته کردن این بود که تو کل چهارده روز شاید دو سه وعده قهوه و چایی خوردم

از طرفی خرما و عسل و کشمش هم چندباری خوردم

یر جلسه هم وقتی یه درس یا دو درس تموم میشد چندتا دونه کشمش وبعدشم یکم اب میخوردم،

برای من که فوقالعاده جواب داد و نسبت به امتحانای قبلی خیلی خیلی کمتر خسته شدم