سلام بله چشم
اگه طول دسته اعشاری بیاد در چه صورت میتونیم اونو گرد کنیم؟