سلام
آیا پیوند فسفودی استر از نوع سنتز آبدهیه?

فرستاده شده از ME371MGِ من با Tapatalk