حسابداری مالیاتی

امروزه حسابداری آنقدر دچار تغییر و تحول گشته كه بخش های دولتی را از بخش خصوصی وكلان را از خرد جدا نموده ، زمانی كه مالیات در قوانین كشورها شكل جدی و كاربردی بخود گرفت و شركت ها و كارمندان مجبور به پرداخت مالیات شدند دولت برای محاسبات فنی مالی خود ناچار به تربیت افرادی شد كه بتوانند این مهم را به پایان برسانند.

دوره كاردانی حسابداری با گرایش های دولتی و مالیاتی یكی از رشته های آموزش عالی است كه هدف آن آموزش و تربیت كاردان های مالی محاسباتی و مالیاتی درنظام مالی دولتی و سطوح مختلف سازمان هزینه و خزانه داری كل و همچنین سازمان تشخیص مالیات می باشد .

هدف دوره

تامین نیروی انسانی متخصص مالی محاسباتی و مالیاتی وزارت اقتصادیو دارایی و سایر دستگاههای اجرایی از رده های شغلی ، حسابدار ، كمك حسابرس، كمككارشناس مالی ، معاون ذیحساب و هم چنین كمك ممیز ، ممیز ، كمك كارشناس مالی ومالیاتی و حسابرس مالیاتی و سایر شاغل صف و ستاد در حوزه فنی ، مالی و اداری دروضعیت مطلوب تحصیلات دانشگاهی در مقطع كاردانی می باشد.

طول مقطع تحصیلی و شكل نظام

طول متوسط دوره كاردانی حسابداری با گرایش های دولتی و مالیاتی 2 تا 3 سالاست كه دروس آن حداقل در 5 نیمسال برنامه ریزی شده است.

طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته فعال آموزشی است و هر واحد درس به صورت نظری 17 ساعت و به صورت عملی 34ساعت خواهد بود.

دانشجویان از نیمسال دوم تحصیل هر هفته 22 ساعت زیر نظركارشناسان و افراد خبره ، در مشاغل مختلف و تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی به كارورزی اشتغال خواهند یافت تا آموخته های نظری خود را با دستاوردهای تجربی كامل كنند.

درس های رشته:

ردیف
نام درس
1
آمار کاربردی
2
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
3
اصول حسابداری 1
4
اصول حسابداری 2
5
اصول حسابداری 3
6
اصول علم اقتصاد 1
7
اصول علم اقتصاد 2
8
بررسی مالیاتی
9
پژوهش عملیاتی
10
پول و ارز و بانکداری
11
تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی 1
12
تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی 2
13
حسابداری پیشرفته 1
14
حسابداری پیشرفته 2
15
حسابداری صنعتی 1
16
حسابداری میانه 1
17
حسابداری دولتی 1
18
حسابداری دولتی 2
19
حسابداری صنعتی 2
20
حسابداری میانه 2
21
حسابرسی 1
22
حسابرسی 2
23
حسابرسی دولتی
24
حقوق اساسی و آشنایی با تشکیلات دولتجمهوری اسلامی
25
حقوق تجارت ( بازرگانی)
26
حقوق و مقررات مدنی
27
روشهای تحقیق و ماخذشناسی
28
ریاضیات پایه
29
ریاضیات کاربردی
30
زبان تخصصی حسابداری 1
31
زبان تخصصی حسابداری 2
32
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها
33
مباحث جاری در قوانین مالیاتی
34
مبانی رفتار سازمانی
35
مبانی سازمان و مدیریت
36
مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت
37
مبانی مالیات
38
مدیریت تولید
39
کلیات حقوق
40
کلیات قوانین و مقررات مالی دولتی
بازار کار:

بنابر طبیعت واحدهای گذرانده شده و كارورزی های ضمن آموزش ، دانش آموختگان این دورشته در مقطع كاردانی حسابداری قابلیت های لازم جهت تصدی مشاغل زیر را خواهندداشت.

•نیروی انسانی متخصص مالی محاسباتی و مالیاتی وزارت اقتصادی و دارایی
• در سایر دستگاه های اجرایی به عنوان :
حسابدار ،
كمك حسابرس،
كمككارشناس مالی ،
معاون ذیحساب و
هم چنین كمك ممیز ،
ممیز ،
كمك كارشناس مالی و مالیاتی و
حسابرس مالیاتی