شناساگر ها ترکیبات رنگین آلی با ساختاری پیچیده هستند که در محلول ها ، با تغییر ph تغییر رنگ می دهند . برای مثال : نارنجی متیل در محلول های دارای ph پایین تر از ۳/۱ قرمز و در محلول های دارای ph بالاتر از ۴/۴ به رنگ زرد نمایان می شود . رنگ این شناساگر در محدوده ph بین ۳/۱ تا ۴/۴ مخلوط متغیری از رنگ زرد و قرمز خواهد بود . از آن جایی که در تصویر صفحه ۶۳ کتاب شیمی چهارم ، جدول ۲ که تغییرات رنگ شناساگر ها را در ph های مختلف نشان داده ، و محدوده مشخصی را نشان نمی دهد ، برآن شدم که محدوده دقیق این شناساگر ها را در جدولی منظم قرار بدهم تا بلکه کنکوری های محترم را از این سر درگمی نجات دهد .

شناساگر رنگ اسیدی دامنه ph برای تغییر رنگ رنگ قلیایی
متیل نارنجی قرمز 3/3 - 4/4 زرد
آبی برمو فنول زرد 3- 4/6 آبی
متیل سرخ قرمز 4/2 - 6/3 زرد
فنول فتالئین بی رنگ 8/3 - 10 ارغوانی
آبی برومو تیمول زرد 6 - 7/6 آبی