کتاب شیمی جدید خیلی تغییر کرده و لیست مواد محلول و نامحلول خیلی کم شدن. زمان ما لیستی ک باید حفظ میکردی انقت زیاد بود که ممکن بود درس شیمی دلتو بزنه، و واقعا هم میزد. با وجود اینکه لیست مواد نامحلولی ک توی کتاب های جدید لیست شده به سختی 10 تا میشه ولی توی کتاب چارلز مولتیمر ی نکته هست ک حیفم میاد نگمش. درسته کلا مطلب رو باید حفظ کنی ولی ارزششو داره.
روش کار اینجوریه که 12 تا آنیون داریم که بطور کلی میشه گفت 7 انیون انحلال پزیر و 5 انیون انحلال ناپزیر هستن، در هر مورد از این 12 مورد استثنا ها رو باید بدونیم که توی جدول پایین لیست میشن. این جدول رو در مورد کاتیونهای زیر بکار میبریم. فک نکنم حتی یک مورد هم وجود داشته باشه که توی کنکور بیاد و نشه از روی جدول پایین تشخیصش داد.
IA, IIA, NH4(+),Ag(+),Al(3+), Cd(2+), Co(2+),Cr(3+),Cu(2+), Fe(2+), Fe(3+),Mn(2+), Ni(2+), Sn(2+), Zn(2+), Hg (2+), Hg2 (2+), A

■ انیونهای انحلال پزیر:
● نیترات: تمام نیتراتهای کاتیونهای بالا انحلال پزیرن.
● استات: تمام استاتهای کاتیونهای بالا انحلال پزیرن.
● کلرات: تمام کلراتهای کاتیونهای بالا انحلال پزیرن.
● کلرید: تمام کلریدها انحلال پزیر هستن بجز AgCl, Hg2Cl2, PbCl2
● برمید: تمام برمیدها انحلال پزیر هستن بجز AgBr, Hg2Br2, PbBr2 و Hg2Br2
● یدید: تمام یدیدها انحلال پزیر هستن بجز AgI, Hg2I2, PbI2, HgI2
● سولفات: تمام سولفاتها انحلال پزیر هستن بجز: CaSo4, SrSO4, BaSO4, PbSO4, HgSO4, AgSO4

نتیجه کلی: تمام این 7 انیون انحلال پزیر هستن مگر "احتمالا" برای کاتیونهای مشکوک. کاتیونهای مشکوک کاتیونهای سرب، جیوه، نقره. نقره و سرب شدیدن مورد توجه کتابهای درسی هستن. فقط باید یادتون باشه که برای سولفات علاوه بر سه کاتیون مشکوک، فسفات کاتیونهای کلسیم، استرانسیم و باریم که سه عنصر متوالی گروه فلزهای قلیایی خاکی هستن هم انحلال پزیر نیستن.


■ انیونهای انحلال ناپزیر:
● سولفید: تمام سولفیدها انحلال ناپزیر هستن بجز سولفید کاتیونهای گروه یک و دو و امونیوم سولفید.
● کربنات: تمام کربناتها انحلال ناپزیر هستن بجز کربنات کاتیونهای گروه 1 و آمونیم کربنات.
● سولفیت: تمام سولفیتها انحلال ناپزیر هستن بجز سولفیتهای گروه یک امونیوم سولفیت.
● فسفات: تمام فسفاتها انحلال ناپزیر هستن بجز فسفاتهای گروه یک و آمونیوم فسفات
● هیدروکسید: تمام هیدروکسیدها انحلال ناپزیر هستن بجز هیدروکسیدهای گروه 1 و باریم Ba(OH)2و Sr(OH)2 و Ca(OH)2

نتیجه کلی: این 5 انیون رو بع عنوان 5 انیون نا محلول تو زهنتون نگه دارید. تنها کاتیون مشکوک برای انیونهای نا محلول کاتیونهای گروه یک و همینطور امونیوم هستن. درست مثل دسته کاتیون های محلول که سه عنصر کلسیم استرانسیم و باریم در سولفاتها استثنا بودن، توی دسته انیونهای نا محلول هم برای هیدروکسید استثنا هستن.

اگه جیوه هم توی گروه 12 میبود خیلی جالب میشد. میشد اینجوری فک کرد سه عنصراز گروه 2 و سه عنصر از گروه 12 در سولفات و هیدروکسید برعکس عمل میکنن. ولی جیوه فلز گروه 13ه.

بعدن یه خورده تاپیک رو رنگی میکنم ک راحت تر بشه دیدش و توی همون نگاه اول بشه حفظش کنی. چن مورد رو هم در واقه انحلال پزیری کم دارن ولی من ترکیبات رو یا انحلال پزیر فرض کردم یا نحلال ناپزیر.