آقا لطفا تستای کنکور فصل اول زمین پیش رو بزارید چون امتحان دارم و کتابی هم ندارم واسش