سلام دوستان فردا امتحان دارم خواهش می کنم هر کسی بلده جواب هاش رو بنویسه کامل با توضیح
ببخشید که سوال ها رو اینجوری می نویسم نمی تونم عکیس بگیرم بفرستم
1. در دنباله ی 4n+1برروی 2n-5برای چه مقادیری از n،
4n+1برروی 2n-5
بین 1/99و2/01می باشد.

2.اگر L حد دنباله an مساوی با
3n-2 به روی 2n+1
باشد تعیین کنید چند جمله از این دنباله در نا مساوی
توی قدر مطلق an -L
کوچکتر از 0/01 صدق نمی کند ؟
3. همگرایی و واگرایی دنباله an با شرطa1lمساوی 4
وan+1 مساوی با جزر an-1
+an(زیر رادیکال نیست )
رابررسی کنید .
4. یکنوایی دنباله جزر n+1منهی جزرn رابررسی کنید.