سلام کسی این کتاب را داره یک نمونه از درس نامه های اولش را بذاره تا ببینم لطفا.