همه‌ی ما فکرهایی داریم؛ فکر‌های بزرگ و دلیل‌های بی‌شمار برای انجام ندادن آن‌ها ساده‌تر است. به جای آن‌که در مورد فکر بزرگمان بیندیشیم، کاری انجام دهیم تا این فکرها را عملی کنیم.


به جای یک جا نشستن و فکر کردن به رتبه‌ی یک شدن باید از روی نیمکت بلند شوید. به اطرافتان نگاه کنید، موفق‌ترین دانش‌آموزان چگونه شروع کردند؟ آنان با درک و آگاهی، کارشان را شروع و دنبال کردند. آگاهی نقطه‌ی شروع کار و انگیزه عامل شتاب‌دهنده است.


رؤیاپردازی یک واقعیت است و برای تحقق رؤیا باید شهامت و انرژی داشت.
خوب فکر کنید و آگاهانه پاسخ دهید. آیا آماده‌اید؟
پس بگذارید این رؤیا محقق شود.


رؤیا‌های ما آینده را می‌سازند. در جهت رؤیاهای‌تان به حرکت درآیید.


قدم اول- از دوران تحصیلتان عکس بگیرید. به آن از صفر تا صد نمره بدهید. بخش زیادی از دانش‌آموزان از عملکرد خود راضی نیستند.


قدم دوم- تصویری از برنامه‌ی درسی بهتری که می‌توانید داشته باشید ترسیم کنید. فهرستی از نقاط قوت و ضعف خود تهیه کنید.


قدم سوم- علاقه‌های خود را تعریف کنید.


قدم چهارم- نقاط قوت و موفقیت‌های‌تان را تعریف کنید. فهرستی از توانایی‌ها و تجربه‌هایی که می‌توانید بر آن‌ها تکیه کنید و به نتیجه‌ی مطلوب برسید، بنویسید.


قدم پنجم- به روش مطلوب درس خواندنتان فکر کنید.


قدم ششم- برنامه‌ی درسی خود را بنویسید. این رسالت شخصی شماست، ارزش‌های شماست و آن‌چه شما را به جلو می‌راند. برای نوشتن برنامه باید به تمام نکته‌هایی که در مورد خودتان کشف کرده‌اید توجه کنید: از قدم اول تا قدم پنجم.


در جهت رؤیاهای‌تان به حرکت درآیید.