انسانیت در قرن بیست و یک مانند بسیاری دیگر از ارزش ها تبدیل به کلیشه شده و دارد به قهقرا میرود..........{پسر بچه سوری که در سال ۲۰۱۵ در دریای مدیترانه غرق شد. وی یکی از آواره های جنگ داخلی سوریه بود که جسدش را آبهای دریا به ساحل آوردند}