بیایید اینگونه زندگی کنیم......

شاد ، اما دلسوز


مثبت ، اما مراقبسالم ، اما صالحمحکم ، اما نرم


سریع ، اما پیوستهمتواضع ، اما سر بلندآزاد ، اما قانونمندصبور ، اما پیگیرمصمم ، اما بی خیال
پر ، اما افتادهساده ، اما زیباامیدوار ، اما کوشامتفاوت ، اما همخوانبخشنده ، اما متعادل
مومن ، اما راستین
مهربان ، اما جدی


خالص ، اما خلاقمطمئن ، اما هوشیارعاشق ، اما عاقلسختگیر ، اما به وقتش ... !

شکر گزار ، ........ دیگه اما نداره!و کاملا هدفمند ، پیش به سوی خوشبختی و موفقیت!