سلام به همه کنکوریای گل .
من امسال دوم میرم سوم.
دوستان چند روزه خیلی کسل شدم بخاطر دوری از مدرسه و دوستام. واقعا دیگه نمیکشم درس بخونم از یه طرفم ع