نظرتون چیه؟ با توجه اینکه شیمی تغییر کرد و من مبتکران زود خریدم