خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
  1. Top | #1
   کاربر انجمن

   نمایش مشخصات

   جدید ترین رتبه بندی تمامی دانشگاهای معتبر ایران

   اینم جدید ترین لیست رنکینگ دانشگاهای ایران


   University
   Location
   1 University of Applied Science and Technology Tehran
   2 University of Tehran Tehran ...
   3 Ferdowsi University of Mashhad Mashhad
   4 Tehran University of Medical Sciences Tehran ...
   5 Tarbiat Modares University Tehran ...
   6 Mashhad University of Medical Sciences Mashhad
   7 Shiraz University Shiraz
   8 Shahid Beheshti University Tehran
   9 Shiraz University of Medical Sciences Shiraz
   10 Amirkabir University of Technology Tehran
   11 Sharif University of Technology Tehran ...
   12 Iran University of Science and Technology Tehran ...
   13 Isfahan University of Medical Sciences Isfahan
   14 University of Isfahan Isfahan ...
   15 Isfahan University of Technology Isfahan
   16 University of Tabriz Tabriz
   17 Shahid Beheshti University of Medical Sciences Tehran
   18 Islamic Azad University, Science and Research Branch Tehran
   19 K. N. Toosi University of Technology Tehran
   20 Islamic Azad University of Mashhad Mashhad
   21 Allameh Tabatabai University Tehran
   22 Tabriz University of Medical Sciences Tabriz
   23 Semnan University Semnan ...
   24 Islamic Azad University Central Tehran Branch Tehran
   25 The University of Guilan Rasht
   26 Bu-Ali Sina University Hamedan
   27 Zanjan University Zanjan
   28 University of Kashan Kashan
   29 Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services Yazd
   30 Islamic Azad University Khorasgan Branch Isfahan ...
   31 Islamic Azad University, Tabriz Tabriz
   32 Zanjan University of Medical Sciences Zanjan
   33 Alzahra University Tehran
   34 University of Sistan and Baluchestan Zahedan ...
   35 Islamic Azad University, South Tehran Tehran
   36 Imam Sadiq University Tehran
   37 Islamic Azad University, Karaj Branch Karaj
   38 Shahid Bahonar University of Kerman Kerman ...
   39 Urmia University Urmia
   40 Kermanshah University of Medical Sciences Kermanshah
   41 Imam Khomeini International University Qazvin
   42 University of Birjand Birjand ...
   43 University of Mazandaran Babolsar
   44 Shahed University Tehran
   45 Arak University Arak
   46 Islamic Azad University, Najafabad Najafabad
   47 Razi University Kermanshah
   48 Bushehr University of Medical Sciences Bushehr
   49 Shahrekord University Shahrekord
   50 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Gorgan
   51 Sahand University of Technology Sahand Town ...
   52 Institute for Research in Fundamental Sciences Tehran
   53 Islamic Azad University, Qazvin Qazvin
   54 Hormozgan University of Medical Sciences Bandar-Abbas
   55 Kerman Medical University Kerman
   56 Petroleum University of Technology Tehran ...
   57 Islamic Azad University, Kermanshah Kermanshah
   58 Al Mustafa International University Qom
   59 Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences Ahvaz
   60 Mohaghegh Ardabili University Ardabil
   61 Gilan University of Medical Sciences Rasht
   62 Mofid University Qom
   63 Kashan University of Medical Sciences Kashan
   64 University of Kurdistan Sanandaj
   65 Yazd University Yazd ...
   66 Islamic Azad University, Shahr Rey Shahr-e-Ray
   67 Arak University of Medical Sciences Arak
   68 University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran
   69 Persian Gulf University Bushehr
   70 Malek-Ashtar University of Technology Isfahan
   71 Shahid Chamran University of Ahvaz Ahvaz
   72 Urmia University of Medical Sciences Urmia
   73 University of Art Tehran
   74 Sabzevar School of Medical Sciences Sabzevar
   75 University of Zabol Zabol
   76 Institute for Advanced Studies in Basic Sciences Zanjan
   77 Babol Noshirvani University of Technology Babol
   78 Shahrood University of Technology Shahrood
   79 Mazandaran University of Medical Sciences Sari
   80 Islamic Azad University, Marvdasht Marvdasht
   81 Hamadan University of Medical Sciences Hamedan
   82 Qazvin University of Medical Sciences Qazvin
   83 Shahid Madani University of Azarbaijan Tabriz
   84 Ardabil University of Medical Sciences Ardabil
   85 Golestan University of Medical Sciences Gorgan
   86 Islamic Azad University of Arak Arak
   87 Birjand University of Medical Sciences Birjand
   88 Baqiyatallah Medical Sciences University Tehran
   89 ValiAsr University of Rafsanjan Rafsanjan
   90 Islamic Azad University, Kerman Kerman
   91 Golestan University Gorgan
   92 University of Quran and Hadith Rey
   93 Islamic Azad University, Sabzevar Sabzevar
   94 Lorestan University of Medical Sciences Khorramabad
   95 Imam Reza University Mashhad ...
   96 Islamic Azad University, Ahar Ahar
   97 University of Qom Qom
   98 Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran
   99 Kharazmi University Tehran ...
   100 Power and Water University of Technology Tehran
   101 Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj
   102 Islamic Azad University, Yazd Yazd
   103 Islamic Azad University, Shabestar Shabestar
   104 Islamic Azad University, Tehran Medical Tehran
   105 Islamic Azad University, Saveh Saveh
   106 Islamic Azad University, Rasht Rasht
   107 Islamic Azad University of Roudehen Roodehen
   108 Islamic Azad University, Neyshabur Neyshabur
   109 Islamic Azad University, Shoushtar Shushtar
   110 Islamic Azad University, North Tehran Tehran
   111 Islamic Azad University, Hamedan Hamedan
   112 Islamic Azad University, Sanandaj Branch Sanandaj
   113 Qom University of Medical Sciences Qom
   114 Islamic Azad University, Eslamshahr Islamshahr
   115 Babol University of Medical Sciences Babol
   116 Zahedan University of Medical Sciences Zahedan
   117 Islamic Azad University, Quchan Quchan
   118 Yasuj University of Medical Sciences Yasuj
   119 Lorestan University Khorramabad
   120 Imam Hossein University Tehran
   121 Tabriz Islamic Art University Tabriz
   122 Shahrekord University of Medical Sciences Shahrekord
   123 Medical University of Ilam Ilam
   124 Islamic Azad University, Yasuj Yasuj
   125 Islamic Azad University, Varamin Varamin
   126 Hakim Sabzevari University Sabzevar
   127 Fasa University of Medical Sciences Fasa
   128 Islamic Azad University, Garmsar Garmsar
   129 Yasuj University Yasuj
   130 Islamic Azad University, Arsanjan Arsanjan
   131 Islamic Azad University of Urmia Urmia
   132 Rafsanjan University of Medical Sciences Rafsanjan
   133 Gonabad University of Medical Sciences Gonabad
   134 Islamic Azad University, Bonab Bonab
   135 Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Amol
   136 Islamic Azad University of Jahrom Jahrom
   137 Islamic Azad University of Golpayegan Golpayegan
   138 Islamic Azad University of Lahijan Lahijan ...
   139 Islamic Azad University, Parand Tehran ...
   140 Islamic Azad University, Bandar Abbas Bandar-Abbas
   141 Hormozgan University Bandar-Abbas
   142 Islamic Azad University, Birjand Birjand
   143 Shiraz University of Technology Shiraz
   144 Islamic Azad University, Shiraz Shiraz
   145 Isfahan University of Art Isfahan
   146 Islamic Azad University, Naein Naein
   147 Khavaran Institute of Higher Education Mashhad
   148 University of Torbat-e-Heydarieh Torbat-e-Heydarieh
   149 North Khorasan University of Medical Sciences Bojnord
   150 Islamic Azad University, Zahedan Zahedan
   151 Islamic Azad University, Borujerd Borujerd
   152 Islamic Azad university, Dezful Dezful
   153 Ilam University Ilam
   154 Islamic Azad University, Majlesi Majlesi
   155 Iran Polymer and Petrochemical Institute Tehran
   156 Islamic Azad University, Shahrood Shahrood
   157 Jahrom University of Medical Sciences Jahrom
   158 Islamic Azad University of Bojnourd Bojnord
   159 Islamic Azad University, Mahabad Mahabad
   160 School of International Relations Tehran
   161 Damghan University Damghan
   162 Islamic Azad University, Khomeinishahr Khomeinishahr
   163 University of Malayer Malayer
   164 Islamic Azad University, Maragheh Maragheh
   165 Islamic Azad University, Babol Babol
   166 Imam Khomeini Education and Research Institute Qom
   167 Islamic Azad University, Ardabil Ardabil
   168 Islamic Azad University, Khomain Khomain
   169 Shomal University Amol
   170 Islamic Azad University, Bushehr Bushehr
   171 Islamic Azad University, Sirjan Sirjan
   172 Bagher Aloloum University Tehran
   173 Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources Sari
   174 Shiraz University of Applied Science and Technology Shiraz
   175 Islamic Azad University, Zanjan Zanjan
   176 Islamic Azad University, Mobarakeh Mobarakeh
   177 Zabol University of Medical Sciences Zabol
   178 Hamadan University of Technology Hamadan
   179 Shahroud University of Medical Sciences Shahrood
   180 Graduate University of Advanced Technology kerman
   181 Islamic Azad University, Falavarjan Falavarjan
   182 Islamic Azad University, Astara Astara
   183 International University of Chabahar Chabahar
   184 Mazandaran University of Science and Technology Babol
   185 Islamic Azad University, Sepidan Sepidan
   186 Islamic Azad University, Abarkouh Abarkuh
   187 Islamic Azad University, Firuzabad Firuzabad
   188 Semnan University of Medical Sciences Semnan
   189 Islamic Azad University, Qom Qom
   190 Islamic Azad University, Takestan Takestan
   191 Islamic Azad University, Shirvan Shirvan ...
   192 Islamic Azad university Kashmar Branch Kashmar
   193 Islamic Azad University, Ashtian Ashtiyan
   194 Islamic Azad University, Abadan Abadan
   195 Islamic Azad University, Semnan Semnan
   196 Islamic Azad University, Ferdows Ferdows
   197 Islamic Azad University, Sari Sari
   198 Islamic Azad University of Ilam Ilam
   199 Islamic Azad University, Miyaneh Mianeh
   200 Islamic Azad University, Ahvaz Ahvaz
   201 Islamic Azad University, Damavand Damavand
   202 Islamic Azad University, Damghan Damghan
   203 Islamic Azad University, Bandar Anzali Bandar-e Anzali
   204 Islamic Azad University, Azadshahr Azadshahr
   205 Islamic Azad University, Darab Darab
   206 Islamic Azad University, Tafresh Tafresh
   207 Islamic Azad University, Shahreza Shahreza
   208 Islamic Azad University, Naragh Naragh
   209 Islamic Azad University, Gachsaran Gachsaran
   210 Urmia University of Technology Urmia
   211 Medical University of Dezful Dezful
   212 Islamic Azad University, Behbahan Behbahan
   213 Islamic Azad University, West Tehran Tehran
   214 Islamic Azad University-Sarab Branch Sarab
   215 Tafresh University Tafresh
   216 Islamic Azad University, Mahshahr Mahshahr
   217 Islamic Azad University, Science and Research of Fars Shiraz
   218 Islamic Azad University, Ramhormoz Ramhormoz
   219 Islamic Azad University, Gorgan Gorgan
   220 Islamic Azad University, Kashan Kashan
   221 Islamic Azad University, Estahban Estahban
   222 University of Economic Sciences Tehran
   223 Sheikhbahaee University Isfahan
   224 Islamic Azad University, Firoozkooh Firoozkooh
   225 Jundi-Shapur University of Technology Dezful
   226 University of Bojnourd Bojnord
   227 Islamic Azad University, Ardestan Ardestan
   228 Islamic Azad University, Gonabad Gonabad
   229 Islamic Azad University, Khoy Khoy
   230 Islamic Azad University, Masjed Soleyman Masjid-i-Solieman
   231 Islamic Azad University, Eghlid Eghlid
   232 Islamic Azad University, Larestan Lar
   233 Islamic Azad University, Abhar Abhar
   234 Khorramshahr Marine Science and Technology University Khorramshahr
   235 Islamic Azad University, Parsabad Moghan Parsabad
   236 Islamic Azad University of Fasa Fasa
   237 Islamic Azad University, Andimeshk Andimeshk
   238 Islamic Azad University, Kazeroon Kazeroon
   239 Islamic Azad University, Qaemshahr Ghaemshahr
   240 Islamic Azad University, Maybod Maybod
   241 Islamic Azad University, Omidiyeh Omidiyeh
   242 Islamic Azad University, Buin-Zahra Buin-Zahra
   243 Islamic Azad University, Ashkezar Ashkezar
   244 Iran University of Industries and Mines Tehran
   245 Islamic Azad University, Tonekabon Tonekabon ...
   246 Ayatolah Borujerdei University Borujerd
   247 Islamic Azad University, Nur Noor
   248 Islamic Azad University of Abadeh Abadeh
   249 Islamic Azad University, Bandar Gaz Bandar Gaz
   250 Islamic Azad University, Zarand Zarand
   251 Islamic Azad University, Mahdishahr Mahdishahr
   252 Golpayegan University of Technology Golpayegan
   253 Islamic Azad University, Aligudarz Aligoodarz
   254 Islamic Azad University, Dehaghan Dehaghan
   255 Islamic Azad University, Anar Anar
   256 Islamic Azad University, Baft Baft
   257 Islamic Azad University, East Tehran Tehran
   258 Islamic Azad University, Izeh Izeh
   259 Islamic Azad University, Ajabshir Ajabshir
   260 Islamic Azad University, Esfarayen Esfarayen
   261 Islamic Azad University, ShahreQods Tehran
   262 Islamic Azad University, Osku Osku
   263 Islamic Azad University, Dehloran Dehloran
   264 Jami Institute of Technology Najafabad ...
   265 University of Science and Arts Yazd
   266 Islamic Azad University, Tuyserkan Tuyserkan
   267 Islamic Azad University, Behshahr Behshahr
   268 Islamic Azad University, Ardakan Ardakan
   269 Islamic Azad University, Hidaj Hidaj
   270 University of Agriculture and Natural Resources Ramin Mollasani
   271 Islamic Azad University, Region One Shiraz
   272 Iran Informatic Institute Tehran
   273 Islamic Azad University of Medical Sciences, Qeshm Qeshm   تشکر فراموش نشه

  2. Top | #2
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mamoli
   نمایش مشخصات
   ممنون از استارتر ...

   اما لازم دیدم که یه تذکر بدم ؛ این رتبه بندی به هیچ عنوان به درد انتخاب رشته نمی خوره چون عوامل خیلی زیادی توش دخیله ...

   موفق باشید ...
   ایمـــان دارم! کــه قشنـگـتــرین عشــق

   نگــاه مهــربـــان خــداونـــد بـه بنـدگـانـش اســت . . . زنـــدگــی را بـــه او بســــپار . . .

   و مطـمئـــن بـــاش که تــا وقتـــی کــه پشتــت بــه خـــدا گــرم اســت

   تمـــام هــراس هـــای دنیـــا خـنـــده داراســت ...

  3. Top | #3
   کاربر باسابقه
   در انتظار تایید ایمیل

   Khabalod
   نمایش مشخصات
   هههههههه. ..بعضی از شهر ها دانشگاه آزاد ش از دولتیش بهتره

  4. Top | #4
   کاربر نیمه فعال

   divoone-shodam
   نمایش مشخصات
   علوم پزشکی مشهد از شهید بهشتی بالا تره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. Top | #5
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   آنا | شکست سوئد و آمریکا از تیم روبوکاپ واحدهای قزوین و یزد دانشگاه آزاد اسلامی
   بعد این شده رتبه 53
   باور کنین در حق دانشگاهای ایران تو رده بندیای جهانی نامردی میشه

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن