ببخشید اگه میشه منو راهنمایی کنین که با رتبه
منظقه2=1116

مهندسی نفت ومهندسی شیمی
تهران یا خوزستان؟
کدوم مهندسی به نظرتون بهتره؟