"چمدان های نو آورانه "ShelfPack" نسل جدیدی از چمدان ها میباشد. این نوع ازچمدان ها به راحتی به چهار قفسه قابل حمل تبدیل می گردد.
"چمدان های نو آورانه "ShelfPack" نسل جدیدی از چمدان ها میباشد. این نوع ازچمدان ها به راحتی به چهار قفسه قابل حمل تبدیل می گردد. شما این امکان رادارید که لباس های خود را بدون نیاز به باز کردن و بیرون آوردن از چمدان در قفسه های این چمدان خلاقانه و جدید قرار دهید.