جاده بی انتهاست می دانم

مرگ هم سهم ماست می دانم

قیمت چشم های بارانی گریه ی بی صداست می دانم

مادرم با نگاه خود می گفت:

زندگی اشتباست می دانم

یک نفر بی بهانه می گرید

در دلش جای پاست می دانم

یک نفر بی گناه می میرد

آه ، او آشناست می دانم

می سپارم تو را به آیینه

آیینه بی ریاست می دانم